CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Regulamin

§ 1.
Wyjaśnienie pojęć

www.wellnessinfo.pl- serwis prezentujący wydarzenia w branży wellness.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu. Użytkownikiem jest zarówno Klient, jak i Odwiedzający.

Klient - osoba lub firma, która współpracuje z właścicielem serwisu "www.wellnessinfo.pl".

Odwiedzający, Gość - osoba lub firma odwiedzająca strony serwisu "www.wellnessinfo.pl" zarówno te, które wymagają zalogowania się w sewisie "www.wellnessinfo.pl" jak również strony nie wymagające logowania. Odwiedzający i Gość to określenia równoznaczne i używane zamiennie.

Administrator - osoba wyznaczona przez kierownictwo serwisu "www.wellnessinfo.pl" zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania całego serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.

Czas emisji reklamy - czas opłacony przez klienta serwisu, podczas którego wykupione przez klienta reklamy są widoczne na stronach serwisu "www.wellnessinfo.pl" po aktywacji przez administratora.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis "www.wellnessinfo.pl"

Usługi reklamowe - serwis zapewnia reklamę swoim Klientom na własnych stronach internetowych stwarzając możliwość kontaktu Odwiedzający - Klient.

Usługi informacyjne - udostępnienie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o odpowiednim adresie URL) - dotyczy wszystkich stron serwisu "www.wellnessinfo.pl".

Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach serwisu "www.wellnessinfo.pl" i jego stronach internetowych.

Dodatkowo w ramach współpracy z innymi partnerami serwis "www.wellnessinfo.pl" udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulamin obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.


§ 2.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępnione w ramach serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.


§ 3.
Określenie uprawnień

3.1. Odwiedzający posiada uprawnienia do:

a./ poruszania się po stronach serwisu "www.wellnessinfo.pl" nie wymagających logowania w serwisie, przeglądania aktywnych artykułów, których widoczność nie wymaga zalogowania się do serwisu "www.wellnessinfo.pl", korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie "www.wellnessinfo.pl".

b./ wykorzystywania wszystkich danych zawartych na stronach określonych w § 3. p.3.1.,a. Do celów niekomercyjnych oraz do kontaktu z klientami serwisu.

3.2. Klient posiada uprawnienia do:

a./ poruszania się po stronach określonych w § 3. p.3.1.,a.

b./ korzystania ze stron serwisu wymagających logowania.

c./ przeglądania aktywnych artykułów, których widoczność wymaga wykonania operacji zalogowania się do serwisu "www.wellnessinfo.pl".

d./ korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie "www.wellnessinfo.pl", służącego do kontaktu z administratorem serwisu.

3.3. Administrator posiada uprawnienia do:

a./ nadzorowania funkcjonowania całego serwisu "www.wellnessinfo.pl".

b./ korzystania z formularza kontaktowego w celu kontaktu z Klientem.

c./ uaktywniania lub deaktywacji reklam zamieszczonych na stronach serwisu "www.wellnessinfo.pl" zgodnie z wykupionym przez Klienta czasem aktywności danej reklamy.

d./ poruszania się po wszystkich stronach serwisu w celu nadzorowania jego funkcjonowania.


§ 4.
Rejestracja reklam


4.1./


Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji reklam na stronach serwisu "www.wellnessinfo.pl" oraz cen za emisję dostępne są po złożeniu zapytania w zakładce /KONTAKT/.

4.2./

Czas emisji reklamy jest zgodny z czasem wykupionym przez Klienta przy składaniu zamówienia i zostaje naliczany od momentu zamieszczenia danej reklamy przez administratora na stronach serwisu "www.wellnessinfo.pl"

4.3./

Wygaśnięcie reklamy następuje po upływie czasu emisji wykupionego przez Klienta.

4.4./

Przed wygaśnięciem czasu emisji danej reklamy Klient zostanie powiadomiony przez serwis "www.wellnessinfo.pl" o upływie czasu emisji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres poczty elektronicznej.

4.5./

Aktywacja danej reklamy oraz rozpoczęcie naliczania czasu emisji nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od momentu dokonania zapłaty przez Klienta na konto bankowe właściciela serwisu "www.wellnessinfo.pl".

4.6./

Serwis "www.WellnessInfo.pl" nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu i emisji reklam klientów nie wynikające z winy serwisu. Jednocześnie informuje, iż czas przerwy w czasie emisji reklam nie zostaje doliczony do wykupionego czasu emisji reklam


§ 5.
Zasady mailingu


5.1./


Informacja handlowa serwisu "www.wellnessinfo.pl" zostaje wysłana wyłącznie po wyrażeniu zgody właściciela adresu mailowego. Rejestracja w serwisie "www.wellnessinfo.pl" w trakcie, której podawany jest adres mailowy uważana jest za wyrażenie zgody właściciela adresu mailowego na otrzymywanie informacji handlowych z serwisu "www.wellnessinfo.pl".


§ 6.
Prawa własności intelektualnej

Serwis "www.wellnessinfo.pl" oferując Użytkownikom szeroki zakres dostępu do informacji zwraca uwagę na konieczność respektowania i przestrzegania własności intelektualnej. Serwis "www.wellnessinfo.pl" informuje, że zawiera dokumenty i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w nim wygląd, szata graficzna, jak również wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Również wśród udostępnionych przez serwis "www.wellnessinfo.pl" informacji znajdują się dokumenty oraz elementy chronione prawami autorskimi innych podmiotów oraz Klientów serwisu "www.wellnessinfo.pl". Klient wyraża zgodę na zamieszczanie przez serwis "www.wellnessinfo.pl" na swoich stronach internetowych wszelkich dokumentów podlegających ochronie praw autorskich stanowiących własność Klienta serwisu.

Użytkownicy serwisu "www.wellnessinfo.pl" zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści chronionych prawami autorskimi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zamieszczonych w serwisie "www.wellnessinfo.pl" do celów komercyjnych jest zabronione i wymaga zgody właściciela serwisu lub innego podmiotu uprawnionego. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższym zastrzeżeniem, jak i niniejszym dokumentem.

Użytkownicy udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a serwis Wellness Info gwarantuje sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych serwisu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych podmiotów.


§ 7.
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez serwis "www.wellnessinfo.pl" można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres właściciela serwisu - firmy Wellness Info 00-236 Warszawa, ul.świętojerska 4/10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub firmy zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez właściciela serwisu.


§ 8.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu "www.wellnessinfo.pl" zobowiązujące użytkowników do ich przestrzegania. Każdy użytkownik podejmujący czynności zmierzające do korzystania z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Właściciel serwisu WellnessInfo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.


8.1./


Serwis "www.wellnessinfo.pl" zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów marketingowych do Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie "www.wellnessinfo.pl" lub zamówili subskrypcję.

8.2./

Serwis "www.wellnessinfo.pl" może wykorzystywać wszystkie dane zawarte na jego stronach do celów marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem.

8.3./

Użytkownik w momencie rejestracji na stronach serwisu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych imienia oraz adrsu mailowego w celach marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem firmy Wellness Info będącej właścicielem serwisu "www.wellnessinfo.pl".

8.4./

Zmiany w cenniku usług oferowanych przez serwis "www.wellnessinfo.pl" nie działają wstecz. Klienci posiadający reklamy przed wprowadzeniem niniejszych zmian nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych opłat tytułem zmian. Po wygaśnięciu czasu emisji danej reklamy, rejestracja nowej odbywa się zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującymi w momencie rejestracji danej reklamy.

8.5./

Serwis "www.wellnessinfo.pl" nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na jego stronach treści i reklam.

8.6./

Serwis "www.wellnessinfo.pl" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie umieszczenia ich na stronach serwisu i nie działają wstecz. Ponadto zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
Serwis zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że to korzystanie będzie się odbywało bez błędów, wad i przerw, jak i co do tego, iż rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom użytkownika pod wszelkim możliwym względem.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

8.7./
Niewiążący charakter Serwisu

Wszelkie informacje opublikowane w serwisie "www.wellnessinfo.pl", w szczególności materiały dotyczące cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności zgłoszenie zapytania o zamówienie oferty e-mailem nie powoduje zawarcia umowy i nie stanowi oferty.

8.8./

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt - dane kontaktowe wraz z formularzem kontaktowym są dostepne na stronach serwisu w zakładce "Kontakt".
Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.